Algemene voorwaarden

Deelname / opzegging

Deelname aan de lessen, betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Je hebt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen gebeurt schriftelijk per mail vóór de aanvangende opzegmaand. Bij een herstart ben je weer inschrijfgeld verschuldigd.

 Betalingen

Het lesgeld dient, vóór de eerste van de maand voor de komende maand, te worden voldaan via overschrijving naar bankrekeningnummer NL55 INGB 0006 183168  t.n.v. Marga’s Yoga Rotterdam. Vermeld hierbij duidelijk je naam.

Een proefles is eenmalig. Inschrijfgeld bedraagt € 10,- Een ‘onbeperkt’ abonnement geldt voor de reguliere lessen, niet voor de extra workshops en cursussen. Voor de huidige tarieven kijk op: www.margasyogarotterdam.nl

Afwezigheid docent

Marga’s Yoga probeert zoveel als mogelijk de lessen te laten vervangen. Mocht dit niet lukken dan houdt Marga’s Yoga  zich het recht voor de lessen te annuleren. Bij annulering van de lessen worden de deelnemers bijtijds op de hoogte gebracht. De geannuleerde les, mag worden ingehaald op een ander moment.

Afwezigheid deelnemer

Je geeft je op voor een les op een vaste dag, maar je mag ook in die week een andere les volgen. Je hoeft dit niet door te geven.

Een gemiste les mag binnen 2 maanden worden ingehaald. Restitutie is niet mogelijk bij gemiste lessen van de deelnemer.

Het abonnement is niet overdraagbaar.

Na vooraf overleg is er een tussentijdse stop mogelijk bij bijzondere omstandigheden. Dan is er geen lesgeld verschuldigd voor die periode.

 Aansprakelijkheid

Marga’s Yoga stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding of andere eigendommen en voor letsel of schade tijdens of als gevolg van het verblijf in en/of deelname aan de activiteiten van Marga’s Yoga. Bezoek aan de yogastudio in welke hoedanigheid dan ook, is geheel voor eigen risico.

Lichamelijke en geestelijke klachten

Voor aanvang van de les meld je lichamelijke en/of geestelijke klachten aan de docent. Zodat er in de les rekening mee kan worden gehouden.

De docent behoudt zich het recht om deelname aan de les te weigeren als deze hiervoor gegronde redenen heeft.

Tijdens de lessen…

  • draag je bij voorkeur zo min mogelijk (liever geen) sieraden en parfum.
  • zet je je mobiele telefoon op stil.

 Wijzigingen

Marga’s Yoga behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden, contributie en tijden van de lessen te wijzigen en tussentijds aan te passen. Deelnemers worden binnen een redelijke termijn van te voren hierover geïnformeerd.

Persoonsgegevens

Marga’s Yoga verzamelt persoonsgegevens van de klanten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Marga’s Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Marga’s Yoga gebruikt de persoonsgegevens ook om de klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van Marga’s Yoga  en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de klant  geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Marga’s Yoga kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@margasyogarotterdam.nl. De klant is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Marga’s Yoga  gebruik kan worden gemaakt.

Marga’s Yoga  geeft de persoonsgegevens van de klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.